Filter:
 • Vanuit de huisartsen: laat ik mij vaccineren?

  Vaccinatie voor het coronavirus (SARS-Cov-2), laat ik mij vaccineren?

  We krijgen veel vragen van patiënten over de corona-vaccinatie. Wij vinden het belangrijk dat u weloverwogen en in vrijheid uw keuze maakt. En dat uw keuze wordt gerespecteerd en gesteund.

  Bij het maken van uw keuze merken wij dat bij patiënten meerdere factoren meespelen. Het maken van een keuze is daarom vaak niet makkelijk. De factoren zijn vaak voor iedereen anders waardoor mensen met hun eigen overwegingen tot hun eigen keuzes moeten komen.

  Vanuit de overheid wordt er één en hetzelfde advies gegeven – iedereen vaccineren. Dat je als overheid bij een crisis een advies geeft dat voor iedereen hetzelfde is kan logisch lijken. We leven echter in een tijd waarin we steeds geïndividualiseerder ons leven gaan. Vanuit onze antroposofische visie steunen wij mensen om – binnen de gemeenschap waarin zij leven – hun eigen ontwikkelingsweg te gaan. En ook wij als huisartsen leren in onze opleiding zorg op maat te leveren. Daar past ook bij dat je je eigen keuze maakt voor wel of niet vaccineren.

  Wij delen de zorg van veel mensen dat er nog maar weinig echt bekend is over de werkzaamheid  en bijwerkingen van de verschillende vaccins op lange termijn. Veel verwachtingen over de werkzaamheid wordt verondersteld vanuit ervaringen met andersoortige vaccins en vanuit het werkingsmechanisme van dit vaccin. Belangrijk is daarom dat onderzoek onder wel en niet gevaccineerden plaatsvindt, zodat we op langere termijn betrouwbare informatie verkrijgen.

  Binnen de huisartsenpraktijk en het therapeuticum hebben we geprobeerd zoveel mogelijk beschikbaar te zijn voor onze patiënten en de zorg te verlenen die wij belangrijk vinden. Dat vroeg aanpassingen van één ieder. De afstand tot één ieder in de samenleving is groter geworden door de 1,5 meter afstand. Maar lukt het ons, ondanks die aanpassingen toch om met elkaar in verbinding te blijven en menselijke warmte te ervaren? Dat blijft een opgave. Het sociale aspect is voor mensen een belangrijke reden zich te laten vaccineren. Hoewel in de eerste fase van vaccineren de beschermingsmaatregelen nog van kracht zullen zijn, hopen veel mensen dat over langere tijd die maatregelen minder nodig zijn. En dat het contact met naasten weer vaker en makkelijker kan plaatsvinden.

  Praten over Covid kan niet zonder ook stil te staan bij een goede gezondheid en bij je eigen weerstand. Wat kan er allemaal bijdragen aan die goede gezondheid? Wat kun je zelf doen? Want zelf wat kunnen doen is belangrijk om te kunnen ervaren dat je zelf regie kunt nemen over je gezondheid. Mensen voelen zich daardoor vaak sterker en weerbaarder. En angst wordt dan beter weerstaan. En net zo belangrijk is dat je ervaart dat je hulp kunt vragen bij een zwakke gezondheid en bij angst voor ziek worden.

  Over ziek zijn van het coronavirus:
  Het coronavirus kan leiden tot de ziekte COVID-19. Ongeveer 98% van de mensen herstellen van COVID-19 zonder dat een opname in het ziekenhuis nodig is. De kans op een ernstig verloop van COVID-19 wordt groter met de leeftijd, bij overgewicht en als mensen ook andere ziekten onder de leden hebben. Bij deze groep is de kans groter dan een ziekenhuisopname nodig is. In veel gevallen is dit een kortdurende opname ter ondersteuning met medicatie en zuurstof. Slechts een kleine groep hiervan komt op de intensive care aan de beademing.

  In onze praktijk hebben veel mensen Covid doorgemaakt. Wij hebben in de praktijk gezien hoe verschillend mensen ziek werden van Covid – milde klachten en weinig ziek, tot dagenlang ziek met hoge koorts. Slechts een klein aantal mensen is in het ziekenhuis opgenomen geweest. In het herstel zien we ook dat patiënten daar heel verschillend doorheen komen. Longklachten, aanhoudend moe en moeite conditie weer op te bouwen komen het meeste voor. Hoewel het soms lang kan duren zien we mensen ook hier van opknappen.

  Vaccins die in Nederland beschikbaar zijn of gaan komen:

  • De vaccins van Biontech/Pfizer en Moderna zijn beschikbaar. Dit zijn beide mRNA vaccins. 
  • Voor de huisartspraktijk is het Astra Zeneca vaccin nu beschikbaar. Dit is een Vector vaccin.

  Verder lezen?
  Twee Duitse antroposofische artsen, Georg Soldner en David Martin, hebben een wetenschappelijk artikel geschreven over de vaccinatie tegen het corona virus. Zij pleiten ervoor goed onderzoek te doen bij mensen die wel- en niet gevaccineerd zijn. Zodat we hiermee de gevolgen op lange termijn serieus en goed kunnen vervolgen. Hieronder volgt een link naar de nederlandse vertaling van dit artikel:

  https://www.antroposofieinspireert.nl/actualiteiten/vaccineren-tegen-covid-19/?idU=1

  Hoe versterk je je gezondheid in en na coronatijd?
  Door Marco Ephraim, huisarts in Zoetermeer. In het zomer-thema nummer van Therapeuticum Aurum wordt hierover geschreven. Het thema begint op bladzijde 16.

  Aquatinten thema Groei.
  Contactblad Therapeuticum Aquamarijn nr 47, voorjaar 2021. Artikel “virussen en verander-kansen” door Kore Luske.

  Op de landelijke website van Antroposana is online een interview te lezen met antroposofisch kinderarts Edmond Schoorel. In het interview vertelt hij zijn visie op het verschijnsel corona.

  Zie website Antroposana.nl. Bij Ita online artikel “Ontkenning van de etherwereld”. Geplaatst op 19-10-2020

  Huisartsen Aquamarijn
  Februari 2021

   

   

 • Vanuit de huisartsen: Over de Vaccins

  Over de vaccins

  Inleiding, gevolgd door informatie over de mRNA vaccins.

  Na een kort inleiding zal de informatie in deze brief vooral gaan over de mRNA vaccins van Pfizer en Moderna. Over het Astra Zeneca vaccin volgt separaat informatie.

  Vaccins die in Nederland beschikbaar zijn:
  De vaccins van Pfizer en Moderna worden in Nederland gebruikt door de GGD. Dit zijn beide mRNA vaccins. 

  Sinds februari is het Astra Zeneca beschikbaar voor gebruik in de huisartenpraktijk. Dit is een vektor vaccin. De eerste groep patiënten in de huisartsenpraktijk kunnen wij half maart gaan vaccineren.

  Kun je kiezen welk vaccin je krijgt?
  Het is niet mogelijk om te kiezen voor een bepaald soort vaccin. Landelijk wordt bepaald welke groep welk vaccin krijgt. Het is onbekend of dat in de verdere toekomst wel mogelijk wordt. Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/13/flowchart-vaccins voor het vaccinatie-stroomschema.

  Hoe veilig zijn de vaccins? Hoe werkzaam zijn de vaccins?
  De mRNA-vaccins zijn voorlopig goedgekeurd door de officiële instanties in Europa. Er is hiervoor een versnelde procedure van goedkeuring gebruikt (korter dan 1 jaar). Bij een normale goedkeuring worden de veiligheid en werkzaamheid voor de registratie zeer grondig onderzocht en dat kost tijd, vaak 10 tot 15 jaar.

  Omdat er minder tijd vooraf is geweest wordt er in deze vaccinatieronde extra goed gelet op het effect en op de bijwerkingen. Daarom zal pas achteraf een definitiever beeld van de werkzaamheid en veiligheid van de vaccins bekend worden. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen voor ernstige bijwerkingen en wordt het vaccin als veilig beschouwd.

  Wij delen de zorg van veel mensen dat er nog maar weinig echt bekend is over de werkzaamheid van een zogenaamde mRNA-vaccin. Veel verwachtingen over de werkzaamheid wordt verondersteld vanuit ervaringen met andersoortige vaccins en vanuit het werkingsmechanisme van dit vaccin. Belangrijk is daarom dat onderzoek onder wel en niet gevaccineerden plaatsvindt, zodat we op langere termijn betrouwbare informatie verkrijgen.

  Wat is de effectiviteit van het vaccin?
  Er zijn studies gedaan onder 30.000 mensen (Modena) en 43.000 mensen (Biontech/Pfizer). Zij hebben een placebo of het vaccin gekregen. Er is gekeken hoeveel mensen van de groepen placebo en vaccinatie een klacht hadden die bij corona kon passen (bijvoorbeeld verkoudheidsklachten of hoesten) èn een positieve test hadden. De observatietijd was twee maanden. De hoeveelheid mensen die het coronavirus kregen in die twee maanden was in beide groepen vrij laag, 95 mensen bij Moderna en 170 mensen bij Biontech/Pfizer. De 95% effectiviteit die genoemd wordt gaat dus over respectievelijk 95 en 170 mensen.

  Er zijn maar weinig mensen in die onderzoeksgroepen ernstig ziek geworden van het coronavirus. Men kan daarom nog onvoldoende zeggen over het voorkómen van opname in het ziekenhuis en voorkómen van sterftegevallen. Onze indruk is wel dat het vaccin er voor zorgt dat minder mensen ernstig ziek worden.

  Wat we wel weten is dat je 80-120 mensen moet vaccineren om 1 besmetting te voorkomen en 8.000-12.000 mensen moet inenten om 1 sterfgeval te voorkomen. Dit geldt voor de algemene bevolking. Op een leeftijd van 85 jaar moet je minder mensen vaccineren en op 30 jarige leeftijd moet je meer mensen vaccineren om 1 sterftegeval te voorkomen.

  Het is nog niet bekend hoe lang de bescherming duurt ná vaccinatie en ná het doormaken van COVID-19. Voor een optimalere bescherming wordt daarom een tweede vaccinatie geadviseerd. En worden mensen na het doormaken van de ziekte ook aangeraden zich te laten vaccineren.

  Omdat we niet zeker weten of gevaccineerden het virus niet alsnog kunnen overbrengen en daarmee toch nog anderen kunnen besmetten, blijven de regels die de overheid heeft opgesteld over mondkapjes en afstand houden voorlopig van kracht.

  Er is nog onvoldoende bekend over de gevolgen van vaccineren bij kinderen, zwangeren en bij ouderen ouder dan 85 jaar. Te weinig mensen uit deze groepen zaten in onderzoeksstudies waardoor er onvoldoende over te zeggen is.

  Wat zijn de bijwerkingen?
  De volgende bijwerkingen zijn tot nu toe bekend.

  • Biontech/Pfizer: pijn op de plek van de injectie (75%), hoofdpijn (39%), vermoeidheid (37%), spierpijn (25%), koorts (8%)
  • Moderna: pijn op de plek van de injectie (92%), moeheid (70%), hoofdpijn (65%), spierpijn (62%), pijn in de gewrichten (46%), rillingen(45%), misselijkheid en overgeven (23%) en dikke klieren (20%).

  Bovenstaande bijwerkingen hebben te maken met het in actie komen van het immuunsysteem in reactie op de vaccinatie en gaan doorgaans na enkele dagen over.

  Heel zelden kunnen ernstige allergische reacties optreden. Als je bekend bent met heftige allergische reacties moet je daarom vooraf contact leggen met je huisarts.

  Over eventuele schadelijke effecten op ongeboren kinderen is vrijwel niets bekend. Bij mensen is daarmee geen ervaring en proeven bij dieren zijn niet gedaan of niet afgerond. Bij zwangerschap wordt daarom aangeraden om te wachten met vaccineren, maar individuele omstandigheden kunnen van invloed zijn op deze beslissing.

  De fabrikant raadt aan om na vaccinatie minimaal 2 maanden niet zwanger te worden. Dit is dus niet omdat er schadelijke effecten zijn aangetoond, maar omdat de effecten onbekend zijn.

  Bijwerkingen kunnen in Nederland gemeld worden bij het Lareb.

  Bronvermelding:

  Feitelijke informatie is grotendeels verkregen via website RIVM; informatie over de verschillende vaccins en veel vragen die daarmee samenhangen vindt u daarop terug.

  Huisartsen Aquamarijn
  Februari 2021

 • Vanuit de huisartsen: Vaccinatie in onze praktijk start week 11

  Vaccinatie start 19 maart 2021

  Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De komende tijd zullen wij zo snel als de organisatie in de praktijk en de vaccinvoorraad dat toelaat een specifieke groep patiënten gaan vaccineren.

  Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de eerste voorraad vaccin door de huisartsen moeten worden gebruikt voor vaccinatie van:

  • mensen geboren in 1956 en 1957
  • 2 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie:
  1. mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 - 64 jaar)
  2. mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 - 64 jaar)

  Alle bij ons bekende patiënten uit deze groepen ontvangen uiterlijk 12 maart 2021 een uitnodiging voor vaccinatie. Alleen wanneer u tot één van deze groepen behoort en op 13 maart 2021 nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk.

  Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie.

  Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten.

  De data voor de 1e vaccinatie van bovenstaande groepen zijn gepland op:

  • Vrijdag 19 maart tussen 11:00 en 13:00uur
  • Dinsdag 23 maart tussen 11:00 en 13:00 uur
  • Vrijdag 26 maart tussen 11:00 en 13:10 uur

  U leest in de uitnodigingsbrief dat via www.onzehuisartsen.nl/vaccinatie online een afspraak kan worden gemaakt. Er wordt gevraagd om de geboorte­datum, de persoonlijke afspraken-code (in de brief) en een email adres op te geven. Bij het online plannen wordt geen account aangemaakt. U maakt voor beide vaccinaties de afspraak in 1 keer.

  Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?
  In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. 
  Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

 • Mondkapje

  Binnen de publieke ruimtes in het hele gezondheidscentrum vragen we u om mond, neus en kin te bedekken.

  In ieder geval waar de anderhalve meter niet te handhaven is.

 • Therapieën en corona

  Huisregels binnen Therapeuticum Aquamarijn in verband met COVD-19).

  Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:

  •         Geen handen schudden
  •         Neem je eigen laken en badhanddoek mee (bij de fysio/ verpleegkundige)
  •         Was je handen voor en na de afspraak
  •         1 persoon per (fysio)therapeut
  •         Hoest en nies in je elleboog
  •         Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten
  •         Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet

  De therapeuten mogen behandelen zowel binnen als buiten de 1,5 meter.

  Afspraken in het pand

  Met ingang van 5 oktober 2020 geldt tot nader order het dringende advies om vanaf de leeftijd van12 jaar een mondkapje te dragen in de gezamenlijke ruimtes van het pand. Voor het gebruik van mondkapjes binnen de behandelruimte volgt de therapeut de adviezen van de beroepsgroep en is individuele afstemming mogelijk.

  Gebruik bij voorkeur voor Wachtkamer 1 (fysiotherapie, uitwendige therapie, osteopathie, haptotherapie) de ingang bij de Huisartsenpraktijk Aquamarijn (zie afbeelding), tenzij traplopen een probleem is.

  Verder is het fijn als u niet meer dan 5 minuten voordat de afspraak begint aanwezig bent.

  Wanneer is het beter om niet te komen?

  Stel uzelf de volgende vragen:

  •    Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts?
  •    Let daarbij ook op de volgende symptomen: keelpijn, (tijdelijk) verlies van reuk en smaak, hoofdpijn, diarree.
  •    Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad? Zie boven.
  •    Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  •    Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

  Alleen als u op één van de vragen ja antwoord, is het verstandig om de afspraak te verzetten en contact met uw therapeut op te nemen. Indien nee, dan is er geen bezwaar om behandeld te worden.

  Indien u tot een risicogroep behoort kan het zijn dat de therapeut voorstelt voor de zekerheid mondbescherming te dragen. Overlegt u hierover met uw therapeut.

  Tot nader order worden annuleringen i.v.m bovenstaande triage-vragen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

  Disclaimer

  Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.

  Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: jouw therapeut vertelt je welke  zorg mogelijk is. We vertrouwen erop dat je begrip hebt voor de maatregelen.

  De therapeuten van Therapeuticum Aquamarijn

 • CZ en VGZ verlagen tarief niet gecontracteerde fysiotherapeutische zorg!

  Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is samen met talloze fysiotherapeuten onaangenaam verrast door het bericht dat zorgverzekeraars VGZ bij een aantal van haar labels de vergoeding voor ongecontracteerde fysiotherapie in de basisverzekering op 65% heeft gesteld.

  CZ hanteert bij 2 van haar labels al jaren vergoedingspercentages van 60% en 65%. Voor de aanvullende verzekering is de vergoeding dit jaar zelfs op slechts 50% gesteld! Patiënten van ongecontracteerde fysiotherapeuten, die verzekerd zijn bij deze labels van CZ en VGZ, worden hiermee ernstig gedupeerd. De betrokken fysiotherapeuten zijn van tevoren niet over deze maatregel op de hoogte gebracht. Het KNGF heeft deze gang van zaken bij CZ en VGZ aangekaart en dringt aan op het terugdraaien van deze maatregel.

  Patiënten gedupeerd
  Tot nu toe vergoedden nagenoeg alle zorgverzekeraars 75% van de factuur die patiënten ontvangen van ongecontracteerde fysiotherapeuten, als je een aanvullende naturapolis hebt.  De vergoeding vanuit een aanvullende restitutiepolis bedraagt bij veel verzekeringen 100% of bijna 100%.  De veel lagere vergoedingen die CZ en VGZ in een aantal labels in afwijking daarvan nu hanteren, gaan door deze ondergrens. Dit betekent dat verzekerden van CZ en VGZ, die zich laten behandelen door niet bij hen gecontracteerde fysiotherapeuten, vele tientallen euro’s per behandeling uit eigen zak moeten gaan betalen.

  Vrije keuze patiënten onder druk
  Gecontracteerde en ongecontracteerde fysiotherapeuten werken allemaal volgens dezelfde criteria en richtlijnen van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF NL) van het KNGF. Aangezien er geen verschil zit in de kwaliteit van behandelen tussen gecontracteerde en ongecontracteerde fysiotherapeuten, is het onverdedigbaar en onvoorstelbaar dat CZ en VGZ dat onderscheid wel maken en daarmee hun eigen verzekerden op kosten jagen. Daar komt bij dat beide verzekeraars hiermee de vrije zorgkeuze van patiënten onder druk zetten. Sommige patiënten moeten immers uitwijken naar een andere zorgaanbieder, waardoor hun vaste behandelrelatie noodgedwongen wordt gestopt.

  Bron: KNGF

 • Nieuwsbericht over bloedprikken bij de SHO

  Nieuwsbericht over bloedprikken bij de SHO.

  Vanaf 24 juni kunt u alleen nog maar op afspraak bloed laten prikken bij de prikposten van de SHO. Het is niet meer mogelijk om gebruik te maken van het zogenaamde inloopspreekuur. Dit in verband met de 1,5-meter Coronamaatregel en te grote drukte in de wachtruimtes.
  U kunt online afspraken maken via de website www.sho.nl
  Hier vindt u een link die u direct doorverwijst naar de pagina. U kunt hier kiezen welke plaats, welke locatie, welke dag en welk tijdstip. Het is belangrijk dat u een afspraak maakt, zonder afspraak is de kans groot dat u niet geholpen kunt worden.
  Mocht het voor u niet mogelijk zijn om online een afspraak te maken, dan kunt u bellen naar nummer 088-9997777. Er zit een team voor u klaar om een afspraak voor u in te plannen.

 • Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost

  Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost

  Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de huisartsenpost of bij de spoedeisende hulp terecht. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt. Zo kunnen zij u snel en beter helpen.

  Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost uw medische gegevens mag bekijken. U heeft dan toestemming gegeven voor informatie uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Ruim de helft van de Nederlanders heeft daar nog geen keuze over gemaakt. Tijdens de coronacrisis mogen tijdelijk de medische gegevens van deze patiënten ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost. En alleen als u daar op dat moment mondeling toestemming voor geeft.

  Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis. Wel kunnen wij in overleg met u een Memo versturen naar de huisartsenpost met daarin belangrijke medische informatie over u.

  Als u eerder al toestemming hebt gegeven voor informatie-uitwisseling dan is het voor u goed om te weten dat op dit moment er nog altijd maar beperkte uitwisseling van gegevens plaatsvindt. Onze gegevens kunnen worden ingezien door de huisartsenpost. En ons medicatiedossier kan worden ingezien door de apotheken. Ziekenhuizen kunnen onze dossiers dus niet raadplegen. Of dit in de toekomst wel gerealiseerd gaan worden weten we nog niet.

  Wij raden u namens Maatschap Huisartsen Aquamarijn aan uw keuze wel te maken. U kunt u persoonlijke keuze ten alle tijden ook weer wijzigen als u besluit toch wel óf geen toestemming meer te geven.

  Persoonlijke keuze vastleggen

  Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost? U kunt dit op drie verschillende manieren doen.

  Meer informatie

  U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website volgjezorg.nl/corona-opt in.

  Op volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken en/of uw keuze voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost aanpassen of doorgeven.

   

   

 • Coronavirus | Covid 19

  CORONAVIRUS | COVID-19

  Wie kan Corona besmet zijn?
  Op dit moment is iedereen met luchtwegklachten verdacht voor Coronavirus besmetting. 

  Hoe gevaarlijk is besmetting?
  Nog steeds is het virus vooral gevaarlijk voor mensen met verminderde weerstand (hoge leeftijd, ernstige ziekte, afweeronderdrukkende medicatie). Rond de 98% van de besmettingen geneest restloos. Dit blijkt uit de cijfers van landen waar veel getest is. Het sterftecijfer lijkt in Nederland hoger, maar dat heeft te maken met veel selectiever testen. Hierdoor komen alleen de ernstigste gevallen in de cijfers terecht.

  Wordt het gevaar nu overdreven?
  Het belangrijkste probleem betreft de zeer snelle verspreiding. Daardoor is er een kans dat we als huisartsen en ziekenhuizen de aankomende piek van ernstige ziektegevallen onvoldoende aankunnen. Dan kunnen mensen onnodig overlijden door een tekort aan hulpmiddelen.

  Is het gevaar nog te keren?
  Verspreiding helemaal stoppen, is op dit moment niet meer mogelijk. Alleen als iedereen zoveel mogelijk thuisblijft, zal verspreiding geremd kunnen worden. Voor mensen met klachten is dat van het hoogste belang. Maar ook voor mensen zonder symptomen geldt het advies: thuisblijven. Besmettelijkheid kan namelijk vooraf gaan aan de symptomen.

  Waarom wordt er zo weinig getest?
  Vroeg testen geeft alleen onnodige belasting van de zorg en heeft geen gevolgen voor de behandeling. U zult alleen getest worden als er sprake is van een hoger risico op ernstig beloop  (zie eerder) of als u ernstige ademnood heeft, waarvoor ziekenhuis opname nodig is.

  Hoe wordt Corona besmetting behandeld?
  Behandeling bestaat voor iedereen uit isolatie om verspreiding te voorkomen. Alleen voor de ernstigste gevallen is ziekenhuisopname ter ondersteuning van de ademhaling nodig.

  VERDERE INFORMATIE
  Informatie over het coronavirus is te vinden op de website van Thuisarts.nl.
  Een FILM met informatie over het coronavirus vindt u hier: Het nieuwe coronavirus
  Wilt u informatie over het voorkomen van coronavirus, klik op deze link: voorkomen corona
  Denkt u besmet te zijn met coronavirus, kijk dan eerst hier voordat u ons belt: vermoeden corona
  Heeft u meer vragen over coronavirus kijk op de website van RIVM of bel het publieksinformatienummer van de overheid: 0800-1351

   

 • hoe versterk je je eigen immuunsysteem?

  Omdat we in de bevolking nog geen immuniteit opgebouwd hebben tegen het Corona virus dient zich meteen de vraag aan hoe we ons immuunsysteem kunnen versterken.

  Je eigen immuunsysteem is het vermogen te oordelen wat hoort wél bij mij en wat hoort niet bij mij. Dit oordeelsvermogen speelt een belangrijke rol in het handhaven van je eigen individualiteit.

  Als je tegen een probleem aankijkt kun je verschillende brillen opzetten die dan bepalend zijn voor de uitkomst, bepalend zijn voor wat je dan ziet. Er bestaat de pessimistische bril, de materialistische bril, de roze bril en ik zet nu even een holistische bril op om naar immuniteit te kijken.

  Vanuit een holistische optiek kun je de mens beschouwen als te zijn opgebouwd uit een lijf (materie), een vitaliteitskrachtenveld (de fysiologie, de werking van de organen) een psyche (ziel, de driften, begeerten en harstochten) en een geest (de individualiteit, het zelf of het ik )

  De rode draad is steeds: wat hoort wél bij mij en wat niet en hoe is dat te beïnvloeden.

  Op puur lichamelijk niveau moeten we natuurlijk proberen contact met het virus te mijden. Dit kunnen we beïnvloeden door het wassen van  we onze handen, hoesten in onze elleboog, en dragen we een beschermbril en een schort en mondmasker als we echt met een besmette patiënt in contact komen. 

  Op vitaliteits niveau, het niveau van de fysiologie, het functioneren van de organen, zijn het de witte bloedlichaampjes die het vermogen hebben waar te nemen wat wel en wat niet bij het menselijk lichaam hoort. Een nieuw virus wordt, als alles goed werkt, herkent als niet bij het lichaam horend: het wordt gemarkeerd, aangevallen en opgeruimd. In principe gaat dit automatisch.

  Is dit vitaliteit systeem nog te beïnvloeden? Mogelijk wel als je bedenkt dat het Corona virus, net zoals het griepvirus, vooral een virus is dat de luchtwegen aanvalt/belast. De luchtwegen hebben een slijmvlies met trilhaartjes die met een slagbeweging het slijm van de luchtwegen vanuit alle richting naar de keel brengen waar we het doorslikken en zo virussen, bacteriën en vuil door het maagzuur zo goed mogelijk onschadelijk maken. Alcohol en roken hebben een sterkt negatieve invloed op het gezond functioneren van de trilhaartjes in de luchtwegen. Het is dus logisch te adviseren als er griep of Corona in je omgeving heerst dat je dan stopt met roken en alcohol drinken. Alcoholisten gaan relatief vaak dood aan een longontsteking.  In het verlengde daarvan kun je de maagfunctie ook ondersteunen door minder koffie, geen koolzuurhoudende dranken te gebruiken en alcohol(weer!) en roken (ook weer) te vermijden omdat die laatste twee ook belastend zijn voor de gezonde maagfunctie.

  Daarnaast weten we dat ook vitamine D een gunstige rol speelt in ons immuunsysteem. Het is in mijn ogen geen toeval dat de meeste griep ontstaat wanneer van nature de vitamine D concentratie in het bloed het laagst is, namelijk aan het eind van de winter.

  Verder kun je met gezonde doorwarmende voeding (o.a gember, Kurkuma) je warmtehuishouding verbeteren.

  Op psychisch niveau kan het helpen eens kritisch door de vrienden en bekenden kring heen te lopen. Welke mensen geven je energie, zijn warm en hartelijk en welke zijn meer kil en cynisch en negatief? Is daar afscheid van te nemen? Van familie meestal niet, maar de omgang is vaak wel een beetje te sturen door afgrenzing te oefenen. Is de hele dag de radio aan weldadig voor je of kost het eigenlijk onnodig energie en geeft het concentratieverlies als je een specifieke taak moet uitvoeren?

  Het dichten van een psychisch energielek is absoluut weerstand verhogend denk ik.

  Op geestelijk niveau is het misschien wel het meest spannende na te gaan wat hoort nu bij je en wat niet. Sta eens stil bij de vraag welke biografische keuzes je gemaakt hebt. Welke plannen en welke idealen zijn nog onvervuld? Waar kijk je met tevredenheid op terug? Wat moet nog afgemaakt worden? Zijn er nog uitdagingen voor mij, wordt er nog ergens aan mij getrokken? Is mijn hulp nog ergens nodig?

  Zo kun je op verschillende niveaus je eigen afweersysteem een flinke steun in de rug geven.

  Harco Alkema
  (Antroposofisch Huisarts in Leiden)

 • De nieuwsbrief

  Als u hier klikt, komt u bij het archief van alle nieuwsbrieven die wij verzonden

  Lees hier de nieuwsbrief