Filter:
 • herinnering jaarlijkse deelnemersbijdrage

  herinnering deelnemersbijdrage 2017

  Door een speling van het lot is naar de deelnemers, die nog geen financiële bijdrage hebben geleverd in 2017,  de brief van mei 2017 verstuurd in plaats van de herinneringsbrief van december 2017. Wilt u alsnog de herinneringsbrief december 2017 lezen? Dan kan dat  hier.

 • Laatste nieuws: fysiotherapeuten contractvrij

  Vergoedingen fysiotherapie 2018

  Laatste nieuws! De vergoedingen bij niet gecontracteerde zorg in 2018 zijn bekend:

  https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/vergoeding-niet-gecontracteerde-zorg/fysiotherapie.aspx

  Let op, alleen voor de basisverzekering. Voor informatie m.b.t  de aanvullende verzekering adviseren wij u contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

  Daarnaast vonden wij nog een interessante site: www.ondersteundefysiotherapeut.nl

   

   

   

   

 • Fysiotherapeuten stoppen met contracten zorgverzekeraars

  De fysiotherapeuten van Aquamarijn stoppen met het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars per 1 januari 2018

  De fysiotherapeuten van Aquamarijn stoppen met het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars per 1 januari 2018

                                                          -  Dit betekent niet dat u niets meer vergoed krijgt -

   

  De belangrijkste redenen voor dit besluit lichten wij kort en puntsgewijs toe.

  Maatwerk mogelijk maken

  Door steeds strakkere regelgeving en vernauwing van de richtlijnen en protocollen, moeten we ons in steeds meer bochten wringen om onze antroposofische werkwijze te kunnen handhaven (dat geldt zowel voor de behandeling als voor de verslaglegging).

  Voor  behandelvormen voortkomend uit de antroposofische gezondheidszorg is geen plaats.

  Aantal behandelingen

  De zorgverzekeraars werken met een behandelindex. Dit is een gemiddeld behandelaantal voor een klacht. Korter behandelen wordt beschouwd als kwalitatief betere therapie. Overschrijding van dit aantal behandelingen leidt tot lagere vergoedingen aan fysiotherapeuten, verscherpte controle en uiteindelijk uitsluiting van contracten.

  Wij willen in overleg met de patiënt bepalen hoeveel behandelingen iemand nodig heeft en ons niet laten belemmeren door deze behandelindex  van verzekeraars.

  Overleg met de patiënt – niet met de verzekeraar

  Wij willen in direct contact en overleg komen over de behandeling en therapievorm met de patiënt, en niet met de verzekeraar. Zo ontstaat voor ons als therapeuten en voor u als patiënt het ideale klimaat voor het werken aan de gezonde toekomst.

  Tarief

  De behandelingen worden gegeven tegen een tarief dat eenzijdig door de verzekeraar wordt vastgesteld. Deze tarieven dalen de laatste jaren; echter onze praktijkkosten stijgen.

  Het tarief ligt ver onder het bedrag dat volgens de KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) de kosten dekt.  Door het niet tekenen van contracten kunnen wij een eerlijker tarief vragen.

  Let op : als u een zorgverzekering afsluit kunt u altijd kiezen voor een restitutiepolis of een naturapolis. Dit geldt zowel voor de basisverzekering als voor de aanvullende verzekering. Fysiotherapie valt in de meest gevallen onder de aanvullende verzekering.

  Als u kiest voor een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van uw zorgverlener en vergoedt uw verzekeraar het tarief volledig bij een zuivere restititutiepolis, en marktconform bij een gewone restitutiepolis. In dat laatste geval bestaat de mogelijkheid dat u een (klein) gedeelte moet bijbetalen.

  Als u een naturapolis kiest bent U niet vrij is de keuze van uw zorgverlener en is de vergoeding altijd een percentage van ons tarief.

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de zorgverzekeraar van uw keuze.

  Wij zien het per 1 januari 2018 contractvrij werken zorginhoudelijk en financieel als een kans voor de antroposofische fysiotherapie.

  Wat zijn de consequenties voor u?

  In de zorg die u van ons krijgt verandert uiteraard niets.  Wij blijven voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen ( CKR-registratie) die door de beroepsvereniging worden vastgesteld en gecontroleerd.

  De manier van betalen verandert wel

  Vanaf 1 januari 2018  krijgt u zelf de rekening.  Deze kunt u bij uw zorgverzekeraar indienen. 

  Het ligt voor de hand om een verzekering af te sluiten op restitutie basis.  Dit geeft meer vrijheid van keuze,  en meer vergoedingsmogelijkheden.

  Samenvattend

  Vanaf 1 januari 2018 

  • ontvangt u zelf de nota voor uw behandelingen
  • dient u deze zelf in bij uw zorgverzekeraar
  • vergoedt uw verzekeraar bij een restitutiepolis 100% of marktconform - bij een budget/naturapolis 60-70% van de behandelnota
  • hebben wij meer vrijheid u individueel afgestemde zorg aan te bieden

  Vragen?

  Via de nieuwsbrieven en onze website en folders houden wij u op de hoogte.

  U kunt ook altijd een van de fysiotherapeuten aanspreken of mailen met uw vragen.

  De fysiotherapeuten van Aquamarijn

  Louis de Groot

  Yvonne Siebum         

  Bert de Brouwer

  Hannie Bakker

  Anneke Jansen

 • Het LSP - Landelijk Schakelpunt

  Het LSP

  Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP.

  Wie maken gebruik van het LSP?

  Op dit moment kunnen huisartsen, waarnemend huisartsen (huisartsenposten), apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten gebruikmaken van het LSP om medische gegevens van patiënten te delen. Organisaties voor jeugdgezondheidszorg (JGZ), zoals die wordt geboden op consultatiebureaus en op scholen, maken gebruik van het LSP voor het overdragen van dossiers naar andere JGZ-organisaties.

  Meer informatie

  Meer informatie vindt u op de website van VZVZ

  Toestemming

  Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan geeft uw huisarts en/of apotheek door aan het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen ze u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend. U kunt wel of geen toestemming geven op www.ikgeeftoestemming.nl

 • De nieuwsbrief

  Als u hier klikt, komt u bij het archief van alle nieuwsbrieven die wij verzonden

  Lees hier de nieuwsbrief
 • Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn zoekt bestuursleden

  Aquamarijn heeft ruimte voor nieuwe bestuursleden

  Aquamarijn heeft ruimte voor nieuwe bestuursleden.

  In ons goed lopend bestuur kunnen twee nieuwe bestuursleden aansluiten:

  We zoeken in ieder geval een bestuurslid met financieel in- en overzicht

  Niet een traditionele penningmeester die rekeningen schrijft of de boekhouding bijhoudt. Dat handwerk wordt goed verzocht door onze administratief medewerker. Wél iemand met inzicht in financiën en een heldere kijk op de financiële implicaties van nieuwe ontwikkeling binnen het Therapeuticum. Daarnaast zoeken we een algemeen bestuurslid, die vanuit eigen interesse en vaardigheden bestuurstaken kan invullen.

  Hoe werkt het bestuur

  Het bestuur van Aquamarijn bestaat uit patiënten en vertegenwoordigers uit het team van artsen en therapeuten. De rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester worden door patiënten vervuld. Het bestuur vergadert maandelijks, ca. 10x per jaar.  Met een eenvoudige soepmaaltijd voorafgaand aan de vergadering. Momenteel bestaat het bestuur uit 7 mensen: 5 patiënten, een arts en een therapeut.

  Medio 2017 hopen we een opvolger te hebben voor de huidige penningmeester. In het derde kwartaal hopen we een nieuw algemeen bestuurslid te hebben gezien het verlopen van de benoemingstermijn van een van de andere bestuursleden.

  Context

  Therapeuticum Aquamarijn is een financieel gezonde organisatie.

  De boekhouding is volledig geïnformatiseerd en geactualiseerd. De boekhouding is in handen van een administratief medewerker. Als bestuurslid maak je deel uit van een enthousiast, betrokken en zorgvuldig bestuur.

  Informatie

  Heeft u belangstelling of vragen? Neem contact op met de Anne Veenstra, voorzitter via bestuur@therapeuticumaquamarijn.nl of met de huidige penningmeester, Dick Dekker, via penningmeester@therapeuticumaquamarijn.nl

  Specifieke taken en profiel penningmeester Aquamarijn

  Naast de algemene bestuurstaken – die mede afhangen van eigen interesses – heeft de penningmeester een aantal specifieke taken. Hierin wordt hij/zij vakkundig ondersteunt door de administratief medewerker van Aquamarijn. Zij verzorgt de boekhouding en maakt periodiek actuele financiële overzichten. Ook stelt zij de conceptjaarrekening op.

  De specifieke taken van de penningmeester:

  -        Opstellen van de jaarlijkse begrotingen van de Stichtingen Beheer en Ontwikkeling, op basis van ervaringcijfers en specifieke plannen en behoeften van de diverse groepen en betrokkenen binnen Aquamarijn;

  -        Interpreteren en presenteren van de jaarrekeningen van beide Stichtingen, zowel in het Bestuur als in het team van artsen/therapeuten en de deelnemersgroep;

  -        Contact met de kascontrolecommissie voor de jaarlijkse kascontrole;

  -        Meedenken, meebesluiten dan wel adviseren over vraagstukken met financiële implicaties. Zoals onderhoud, nieuwe investeringen, interne verrekeningen en procedures e.d. Belangrijke kaders hierbij zijn het ‘Beleid besteding deelnemersbijdrage’ en de ‘Financiële overeenkomst tussen Stichting en het Team van artsen en therapeuten’.

  Profiel penningmeester

  De penningmeester heeft bij voorkeur inzicht in /ervaring met – eenvoudige – jaarrekeningen en winst- en verliesrekeningen.

  Verder beschikt de penningmeester over een zekere mate van analytisch vermogen en kan hij/zij conceptueel denken. Hij/zij vindt het leuk om met diverse mensen binnen het Therapeuticum te communiceren. Veelal kan dat telefonisch of per email.

  Belangrijk is uiteraard dat hij/zij zich net als de andere bestuursleden betrokken voelt bij Aquamarijn en de verdere ontwikkeling van antroposofische gezondheidszorg een warm hart toedraagt.

  Tijdsbesteding: maandelijkse vergadering (voorafgegaan door gezamenlijke soepmaaltijd) en daarnaast 4 – 8 uur in de maand, mede afhankelijk van de taken die de penningmeester vervult naast de specifieke penningmeesterstaken.