Het therapiefonds

springt bij als u voorgeschreven therapie niet (helemaal) zelf kunt betalen

Het Therapiefonds bestaat sinds 1990. Dit fonds werd in het leven geroepen om patiënten in de gelegenheid te stellen om een door de arts voorgeschreven behandeling te kunnen krijgen als ze niet in staat waren deze uit eigen middelen te bekostigen.
Vrijwel alle ziektekostenverzekeraars bieden tegenwoordig in hun aanvullende verzekering vergoedingen aan voor alternatieve geneeswijzen. Meestal geldt een eigen bijdrage en bovendien wordt jaarlijks tot een bepaald maximum vergoed. Voor het eigen deel van de kosten kan een beroep op het therapiefonds worden gedaan. Per jaar wordt vastgesteld welk maximum bedrag de aanvrager (in de vorm van een lening of schenking) kan ontvangen uit het therapiefonds.

Financieel advies

Gebleken is, dat er soms ook behoefte is aan financieel advies. Te denken valt aan het ordenen van een financiële situatie, advies bij budgetteringsproblemen en verwijzing en/of bemiddeling naar de juiste instanties.

Voor, door en met patiënten

Het therapiefonds wordt op verzoek van het bestuur van de Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn beheerd door een commissie bestaande uit mevrouw Kore Luske, de heer Gerard Rotteveel en als uitvoerend lid, de heer Ruud van Aarssen.
Voor alle duidelijkheid zij nog vermeld dat het therapiefonds volledig steunt op de jaarlijkse bijdragen van de patiënten, die ingeschreven staan bij het Therapeuticum Aquamarijn.

 • Uitgangspunt

  De therapiefonds commissie gaat ervan uit dat de patiënt heeft ingestemd met de voorgeschreven therapie en ook op de hoogte is van de kosten, die eventueel voor eigen rekening komen. De patiënt krijgt altijd zelf de rekening.

  Er wordt geen geld rechtstreeks vanuit het therapiefonds naar de therapeut overgemaakt.

  Van wezenlijk belang is dat, welke regeling ook via het therapiefonds is getroffen, de patiënt altijd zelf verantwoordelijk is voor de betaling aan arts en/of therapeut.

 • Aanvraagprocedure

  Voor een aanvraag uit het Therapiefonds vult u onderstaand webformulier in.

  Na ontvangst van het aanvraagformulier door de leden van het therapiefonds wordt zo mogelijk binnen twee weken contact met u opgenomen en volgt er meestal een uitnodiging voor een gesprek.

  In dit gesprek wordt gesproken over de aard van de aanvraag, eventuele bijzondere uitgaven, mogelijke alternatieve financieringen en de inkomsten van u en uw eventuele partner. Want er wordt bij het toekennen van een bijdrage uit het therapiefonds rekening gehouden met beider inkomen.

  Vanuit het therapiefonds zijn verschillende oplossingen denkbaar zoals het verstrekken van een gehele of gedeeltelijke lening of schenking. Deze schenking kan per kalenderjaar niet meer bedragen dan maximaal € 750. Soms is een goed advies al voldoende. De gegevens, die worden besproken zijn strikt vertrouwelijk. Ook de artsen en therapeuten worden hierover niet geïnformeerd.

Aanvraagformulier therapiefonds
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Van wezenlijk belang is dat de patiënt altijd zelf verantwoordelijk is voor de betaling aan arts en/of therapeut.