Iedereen die gebruik maakt van websites van therapeuticum Aquamarijn gaat akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. Therapeuticum Aquamarijn behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Site-inhoud

Therapeuticum Aquamarijn is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Therapeuticum Aquamarijn streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Therapeuticum Aquamarijn kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

De informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over je gezondheid altijd je behandelend arts. Therapeuticum Aquamarijn aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site, of voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor het eigen risico van de gebruiker.

Actualiteit van gegevens

Controle van teksten op de website vindt plaats op onegelmatige basis. Bij twijfel is het verstandig zelf na te gaan of  onze teksten actueel en betrouwbaar zijn.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, als service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Therapeuticum Aquamarijn is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Links en verwijzingen naar de website van Therapeuticum Aquamarijn

Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de sites van therapeuticum Aquamarijn, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • een site mag niet de schijn wekken dat therapeuticum Aquamarijn de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt
  • de sites van therapeuticum Aquamarijn mogen niet worden ingesloten in een andere site (online frames)
  • een site mag een link naar therapeuticum Aquamarijn maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren
  • een site mag op geen enkele manier het logo van therapeuticum Aquamarijngebruiken (tenzij therapeuticum Aquamarijn daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven).
  • een site mag geen onjuiste informatie over therapeuticum Aquamarijnen haar producten en/of diensten geven
  • een site mag geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie weergeven

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt therapeuticum Aquamarijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Je gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Auteursrecht

Therapeuticum Aquamarijn spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Therapeuticum Aquamarijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben door naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover therapeuticum Aquamarijn beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft therapeuticum Aquamarijn deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De websites van therapeuticum Aquamarijn zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook op therapeuticumaquamarijn.nl. We maken géén gebruik van de informatie in cookies om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. We gebruiken cookies voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site.

Een cookie is praktisch gezien een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar je harde schijf gestuurd wordt. Dankzij de cookie herkent een website je automatisch als terugkerende bezoeker. Meer informatie over cookies vind je op microsoft.com.