Fysiotherapie
Fysiotherapie

Antroposofische fysiotherapie maakt gebruik van massage, warmte en beweging om de gezondheid van de patiënt aan te spreken. Zij is gebaseerd op het antroposofische mensbeeld waarin de mens, bestaand uit lichaam, ziel en geest, gezien wordt als een zich ontwikkelend individu. De ritmische massage die daaruit voortgekomen is, is uitgewerkt door Ita Wegman en Margarethe Hauschka. Alle fysiotherapeuten van Therapeuticum Aquamarijn zijn ook regulier opgeleid en bieden daarnaast een aantal specialisaties zoals Manuele Therapie Marsman, Medical Taping, Ontwikkelingsmotoriek methode Brouw, ademtherapie, craniosacraaltherapie, Bowen, Mobilizing Awareness® en Functionele Orthonomie Integratie® (FOI).

 • Voor wie

  Antroposofische fysiotherapie kan worden ingezet bij alle klachten van het bewegingsapparaat, maar ook bij stress, vermoeidheid, slaapproblemen, psychosomatische aandoeningen, menstruatieklachten, hoofdpijn, buik- en ademhalingsproblemen. Het is ook zeer geschikt voor kinderen.

 • Hoe werkt het

  Na een eerste gesprek en indien nodig een bewegingsonderzoek, kan er gekozen worden voor de ritmische massage. Ritmische massage is een zachte massage die, via de huid, diep doorwerkt in het lichaam. Hierdoor nemen ontspanning, vitaliteit en belastbaarheid toe. De therapie richt zich op de verbinding met je eigen lichamelijkheid en op het ervaren van jezelf ten opzichte van je omgeving. Ook in de bewegingstherapie komt dit terug.

 • Een behandeling

  De ritmische massage duurt 25-30 minuten. Na de massage rust je 20-25 minuten, om de effecten van de behandeling te versterken, eventueel met een bijenwaspakking en een warme kruik. In de bewegingstherapie worden oefeningen gedaan, die thuis herhaald en verdiept kunnen worden. De frequentie en duur van de behandeling worden in samenspraak met de patiënt vastgesteld.

 • Wat kost het

  In 2018 hebben wij besloten geen contracten meer te tekenen met de zorgverzekeraars. Dat betekent dat u van ons de factuur toegestuurd krijgt die u dan vervolgens in kunt dienen bij uw verzekeraar. Fysiotherapie wordt in verreweg de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bij sommige aandoeningen en bij kinderen wordt de fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering (let op; eigen risico is van toepassing).

  Als je een zorgverzekering afsluit kun je bij verschillende verzekeraars kiezen voor een restitutiepolis of een naturapolis. Dit geldt zowel voor de basisverzekering als voor de aanvullende verzekering. Niet alle verzekeraars bieden een aanvullende verzekering met restitutiepolis aan. Voor de basisverzekering is dit verplicht. Als je naar een therapeut gaat die geen contract heeft, krijg je bij een restitutiepolis ( meestal) 100% van de kosten vergoed. Soms is de vergoeding 100% van een door de zorgverzekeraar vast gesteld bedrag.  Bij een naturapolis krijg je een deel van de kosten vergoed,  variërend van 60% tot 80% van een veelal door de zorgverzekeraar vastgesteld maximum.

  Tarieven 2024:

  • behandeling fysiotherapie: € 41,00
  • natuurgeneeskundige behandeling (Methode Brouw) € 51,00
  • toeslag aan huis: € 20,50

   

   

 • Specialisatie

  Behalve met ritmische massage en bewegingstherapie wordt er binnen fysiotherapie Aquamarijn ook gewerkt Bowentherapie, Mobilizing Awareness, Hartcoherentie, ademtherapie, Medical Taping,  Manuele Therapie Marsman, FOI, Medical Taping, Ontwikkelingspsychomotoriek Methode Niek Brouw, Neurale systeem manipulatie, Viscerale manipulatie en Craniosacraaltherapie.

 • Samenwerking

  Er is samenwerking mogelijk met andere disciplines binnen en buiten het therapeuticum. Binnen Aquamarijn is er met name samenwerking met de huisartsenpraktijk, psychologische hulpverlening, euritmietherapie en uitwendige therapie. U hoeft voor een afspraak niet ingeschreven te staan bij de huisartsenpraktijk bij Aquamarijn. Iedereen is welkom.

 • Privacy

  Fysiotherapie Aquamarijn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Aquamarijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en met uw (mondelinge of schriftelijke) toestemming;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Doelstelling: persoonsgegevens (patientgegevens) worden door Fysiotherapie Aquamarijn verwerkt ten behoeve van de het behandelproces en declaratieverkeer. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst.

  Voor de bovenstaande doelstelling kan Fysiotherapie aquamarijn de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam)
  • Telefoonnummer;
  • Emailadres;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Gezondheidsgegevens;
  • Verzekeringsgegevens;
  • BSN;
  • ID of paspoortnummer;

  Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Aquamarijn opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. De bewaartermijn is 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

  Wij wijzen u er tenslotte op dat u als patiënt/client  volgende rechten heeft:

  • inzagerecht;
  • recht op rectificatie;
  • recht op vergetelheid;
  • recht op beperking van verwerking;
  • recht op kennisgevingsplicht;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • recht van bezwaar.

  Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

 • Behandelovereenkomst

  Behandelovereenkomst

  • Bij verhindering van een afspraak dient u minimaal 24 uur van te voren de afspraak te annuleren per mail, sms, app of telefonisch. Bij vergeten- of te laat afgezegde afspraken is de therapeut gerechtigd om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
  • Wij hebben er voor gekozen om contractvrij te werken. De tarieven vindt u op de website en in de wachtkamer. U krijgt van ons de nota, bij voorkeur per mail, tenzij u hier bezwaar tegen heeft, en dient deze binnen twee weken te voldoen. U kunt de nota indienen bij u verzekeraar. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u de nota (deels) vergoed. Wij gaan er van uit dat u zelf uw polis raadpleegt om u te informeren over de vergoeding door uw verzekeraar. Indien gewenst zijn wij bereid u daarbij te helpen. Patienten die ingeschreven staan bij Aquamarijn kunnen in sommige gevallen een beroep doen op het therapiefonds voor financiele ondersteuning (zie website).
  • Indien u in gebreke blijft met betalen kunnen wij een incassobureau inschakelen (Medicas)
  • Het gebruik van sms- of app-contact wordt alleen gebruikt voor zaken rondom het maken/ wijzigen van afspraken. Inhoudelijke vragen worden hier i.v.m. de privacywet niet behandeld.
  • U kiest bij ons voor reguliere én complementaire zorg; Met het lezen van deze overeenkomst geeft u aan dat u bekend bent met het feit dat uw  behandeld therapeut u zowel vanuit de inzichten van de reguliere als complementaire en antroposofische zorg kan behandelen.
  • In het geval waar de richtlijnen en evidence statements voor fysiotherapie, zoals deze zijn opgesteld door het KNGF, de behandelmogelijkheden van de fysiotherapie op antroposofische en complementaire basis beperken geef ik toestemming voor de therapeutische interventie waarvoor mijn fysiotherapeut kiest. Deze kan op momenten (gefundeerd) afwijken van de vigerende richtlijnen.

  Klachtregeling

   

  • Indien er sprake is van een klacht tegen mij in mijn beroepsuitoefening stel ik het op prijs dat u dit met mij bespreekt. Als ik op de hoogte ben van de klacht kunnen we samen proberen tot een oplossing te komen. Mocht u dit niet rechtstreeks met mij willen bespreken, dan kunt u gebruik maken van de klachtregeling van Therapeuticum Aquamarijn. Hierover kunt u meer informatie vinden op de website www.therapeuticumaquamarijn.nl.

   

  Privacy

   

  • Ten behoeve van de behandeling, facturering en eventuele declaratie bij uw zorgverzekeraar worden er een aantal persoonsgegevens van u of uw kind vastgelegd. Een aantal gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de behandeling, facturering en declaratie. Deze zijn nodig om behandeling door u te kunnen laten declareren Ten behoeve van de behandeling worden medische en psychosociale gegevens van u opgenomen in de dossiervoering (wettelijk verplicht volgens de WGBO).
  • Bewaartermijn: Cliëntdossiers worden, conform wettelijke vereisten, minimaal 15 jaar bewaard. Administratieve gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard. Beiden worden in een beveiligde omgeving bewaard.
  • Beveiliging: Uw persoonlijke gegevens worden beveiligd opgeslagen. Er geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht. Persoonlijke gegevens worden alleen met anderen gedeeld als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Met ondertekening van dit formulier geeft u toestemming voor overleg met uw huisarts of verwijzer/specialist. Het gebruik van email als communicatiemiddel moet door u worden goedgekeurd. Door ondertekening van dit formulier gaat u hiermee akkoord. Mocht u dit niet willen, dan wordt in overleg een andere wijze van informatieoverdracht gekozen.
  • Rechten van de cliënt: Als u wilt weten welke gegevens van u zijn opgeslagen (en of deze juist zijn), kunt u een overzicht daarvan opvragen. Als het overzicht onjuistheden bevat, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen om deze te corrigeren of te verwijderen, mits wettelijk toegestaan.  De cliënt heeft het recht eerder verleende toestemming in te trekken en persoonsgegevens die zijn gedeeld met andere organisaties te laten verwijderen.
  • Klachten: Mocht bovengenoemde met betrekking tot uw privacy niet nageleefd worden, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 •  
Patient aan het woord

Over de therapeuten

Yvonne Siebum

Tineke: ‘Een goede intake is het halve werk! Yvonne Siebum is een eerlijke, open en oprechte professional die haar vak goed verstaat. Zij wist met haar behandeling doeltreffend aan te sluiten bij mijn pijnklachten en behoefte aan rust. Ik kan niet anders zeggen dan dat Yvonne als geen ander kan luisteren met haar handen. Ze heeft mij in de goede richting gezet. Ik voel weer energie, vitaliteit en veerkracht.’

Louis de Groot

Yna: ‘Louis begon met hele fijne subtiele spieroefeningen, zowel aan de rug- als aan de buikzijde. Ik ervoer het haast als een soort alchemie en raakte echt enthousiast omdat ik ging voelen, ervaren. […]’   Louis vertelde me dat hij werkte met de ontwikkelingspsychomotoriek-methode Brouw [...] In het kort, voor zover ik het een beetje weer kan geven: deze oefenmethode gaat uit van de natuurlijke ontwikkeling van de mens als uniek individu. Door het onbewuste bewust te maken kan eenieder zijn natuurlijke potentie volledig tot ontwikkeling brengen, dit weer vrij maken.’

Bert de Brouwer

Ineke: ‘Wat ik prettig vond aan Bert is dat hij, in ieder geval tijdens zijn behandeling, een man was van weinig woorden. Hij deed gewoon zijn werk en ik had meteen het gevoel dat ik met iemand te maken had die goed weet wat hij doet. Hij behandelde niet alleen mijn zere schouder, maar ook mijn rug en benen kregen een massage. Dat deed hij op een ritmische manier en ik merkte dat hij ook lemniscaatbewegingen maakte.’

Kwaliteit

Alle fysiotherapeuten zijn BIG geregistreerd en opgenomen in het kwaliteitsregister van het KNGF. Zij zijn via hun beroepsvereniging NVAF aangesloten bij de klachtenregeling van de nederlandse vereniging voor antroposofische zorg NVAZ. Voor Louis de Groot als natuurgeneeskundig therapeut gelden de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtregeling van de VBAG en RBCZ.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief: