Fysiotherapie
Fysiotherapie

Antroposofische fysiotherapie maakt gebruik van massage, warmte en beweging om de gezondheid van de patiënt aan te spreken. Zij is gebaseerd op het mensbeeld van Rudolf Steiner waarin de mens, bestaand uit lichaam, ziel en geest, gezien wordt als een zich ontwikkelend wezen. De ritmische massage die daar uit voortgekomen is, is  uitgewerkt door Ita wegman en Margarethe Hauschka. Alle fysiotherapeuten zijn ook regulier opgeleid en bieden daarnaast een aantal verbijzonderingen zoals manuele therapie Marsman, medical taping, ontwikkelingsmotoriek methode Brouw, ademtherapie, craniosacraaltherapie en Bowen.

 • Voor wie

  Antroposofische fysiotherapie kan worden ingezet bij alle voorkomende klachten van het bewegingsapparaat, maar ook bij stress en vermoeidheidsklachten, bij psychosomatische aandoeningen, bij menstruatieklachten, hoofdpijn, buik- en ademhalingsproblemen. Het is ook zeer geschikt voor kinderen.

 • Hoe werkt het

  Na een eerste gesprek en indien nodig een bewegingsonderzoek, kan er gekozen worden voor de ritmische massage. Ritmische massage is een zachte massage die, via de huid, diep doorwerkt in het lichaam. Hierdoor nemen ontspanning, vitaliteit en belastbaarheid toe. Het contact met jezelf wordt beter. Bij de bewegingstherapie wordt gekeken hoe iemand beweegt, hoe iemand zijn lichaam ‘bewoont’. De therapie richt zich op de verbinding met je eigen lichamelijkheid, en op het ervaren van jezelf ten opzichte van je omgeving. De therapeuten bij Aquamarijn bieden daarnaast ook nog een aantal verbijzonderingen.

 • Een behandeling

  De massage duurt 25-30 minuten. Na de massage rust je 20-25 minuten, om de effecten van de behandeling te versterken, eventueel met een bijenwas pakking en een warme kruik. In de bewegingstherapie worden oefeningen gedaan, die thuis herhaald en verdiept kunnen worden. Frequentie en duur van de behandeling wordt in samenspraak met de patiënt vastgesteld.

 • Wat kost het

  Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekeringspakketten. Kinderen tot 18 jaar vallen onder de basisverzekering. Raadpleeg uw verzekeraar voor de vergoedingsmogelijkheden. Met uitzondering van een enkele zorgverzekeraar is een verwijzing is niet nodig, tenzij u aan huis behandeld wilt worden. Ook wanneer u in aanmerking komt voor een chronische indicatie is een verwijzing nodig.

  In 2018 hebben wij besloten geen contracten meer te tekenen met de zorgverzekeraars. Dat betekent dat u van ons de factuur toegestuurd krijgt die u dan vervolgens in kunt dienen bij uw verzekeraar. Heeft u een naturapolis dan vergoed de verzekeraar een gedeelte van de kosten, heeft u een zuivere restitutiepolis dan heeft u recht op volledige vergoeding, heeft u een reguliere restitutiepolis dan heeft u recht op een vergoeding tot een bepaald  tarief. Raadpleeg hiervoor bij uw zorgverzekeraar de vergoedingen voor niet gecontracteerde zorg.

  Tarieven 2018:

  • behandeling:          37,00
  • eerste consult:      52,00
  • toeslag aan huis:  17,50

   

   

 • Specialisatie

  Behalve met ritmische massage en bewegingstherapie wordt er binnen fysiotherapie Aquamarijn ook gewerkt Bowentherapie, Mobilizing Awareness, Hartcoherentie, ademtherapie, Medical Taping,  Manuele Therapie Marsman, Ontwikkelingspsychomotoriek Methode Niek Brouw, Neurale systeem manipulatie, Viscerale manipulatie en Craniosacraaltherapie.

 • Samenwerking

  Er is samenwerking mogelijk met andere disciplines binnen en buiten het therapeuticum. Binnen Aquamarijn is er met name samenwerking met de huisartsenpraktijk, psychologische hulpverlening, euritmietherapie en uitwendige therapie. U hoeft voor een afspraak niet ingeschreven te staan bij de huisartsenpraktijk bij Aquamarijn. Iedereen is welkom.

 • Privacy

  Fysiotherapie Aquamarijn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Aquamarijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en met uw (mondelinge of schriftelijke) toestemming;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Doelstelling: persoonsgegevens (patientgegevens) worden door Fysiotherapie Aquamarijn verwerkt ten behoeve van de het behandelproces en declaratieverkeer. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst.

  Voor de bovenstaande doelstelling kan Fysiotherapie aquamarijn de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam)
  • Telefoonnummer;
  • Emailadres;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Gezondheidsgegevens;
  • Verzekeringsgegevens;
  • BSN;
  • ID of paspoortnummer;

  Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Aquamarijn opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. De bewaartermijn is 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

  Wij wijzen u er tenslotte op dat u als patiënt/client  volgende rechten heeft:

  • inzagerecht;
  • recht op rectificatie;
  • recht op vergetelheid;
  • recht op beperking van verwerking;
  • recht op kennisgevingsplicht;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • recht van bezwaar.

  Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

 •  
 •  
Patient aan het woord

Over de therapeuten

Yvonne Siebum

Tineke: "Een goed intake is het halve werk!  Yvonne Siebum, eerlijk, open en oprechte professional die haar vak goed verstaat. Zij wist met haar behandeling doeltreffend aan te sluiten bij mijn pijnklachten, herstel en behoefte aan rust. Ik kan niet anders zeggen dan dat Yvonne als geen ander kan luisteren met haar handen. Ze heeft mij in de goede richting gezet. Ik voel weer energie, vitaliteit en veerkracht."

Louis de Groot

Yna: "Louis begon met hele fijne subtiele spieroefeningen  zowel aan de rug- als aan de buikzijde. Ik ervoer het haast als een soort alchemie en raakte echt enthousiast omdat ik ging voelen , ervaren . […]"

"Ik raakte echt geïnteresseerd   én vroeg hem wat doe je eigenlijk ,waar bestaat deze alchemie , deze omvorming  uit ,  want zo voelde het voor mij [...].  Louis vertelde me  dat hij werkte met  “de ontwikkelingspsychomotoriek methode Brouw“ [...] In het kort, voor zover ik het een beetje weer kan geven: deze oefenmethode gaat uit van de natuurlijke ontwikkeling van de mens als uniek individu. Door het onbewuste bewust te maken  kan een ieder zijn natuurlijke potentie volledig tot ontwikkeling brengen, dit weer vrij maken."

Bert de Brouwer

Ineke: "Wat ik prettig vond aan Bert is dat hij, in ieder geval tijdens zijn behandeling, een man was van weinig woorden. Hij deed gewoon zijn werk en ik had meteen het gevoel dat ik met iemand te maken had die goed weet wat hij doet. Hij behandelde niet alleen mijn zere schouder, maar ook mijn rug en benen kregen een massage. Dat deed hij op een ritmische manier en ik merkte dat hij ook lemniscaatbewegingen maakte."

Kwaliteit

Alle fysiotherapeuten zijn BIG geregistreerd en opgenomen in het kwaliteitsregister van het KNGF. Zij zijn via hun beroepsvereniging NVAF aangesloten bij de klachtenregeling van de nederlandse vereniging voor antroposofische zorg NVAZ. Voor Louis de Groot als natuurgeneeskundig therapeut lichaamsgerichte therapie gelden de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtregeling van de VBAG en RBCZ.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief: