Stichting en deelnemersbijdrage

Deelnemersbijdrage mei 2018

Deelnemersbijdrage

 

Aquamarijn is in 1978 gesticht door patiënten. Sinds deze tijd dragen patiënten financieel bij aan Aquamarijn. Patiënten zijn bij Aquamarijn niet alleen ‘cliënten’, maar ook mededragers van de organisatie. Samen verantwoordelijk zijn voor gezondheid betekent praktisch dat we samen de meerkosten van antroposofische gezondheidszorg dragen.

In 2015 is dit uitgangspunt opnieuw onder de loep genomen. Via enquêtes en gesprekken met 90 patiënten alsmede therapeuten en artsen is het beleid omtrent de deelnemersbijdrage herijkt. De steun van patiënten voor de deelnemersbijdrage blijkt nog steeds groot. Velen ervaren de meerwaarde van de antroposofische gezondheidszorg. Zij zien in, dat de extra aandacht en zorg die wordt ingezet, een financiële bijdrage vraagt. De kritische noten die patiënten, artsen en therapeuten ons meegaven zijn verwerkt in het nieuwe beleid.

 • Beleid deelnemersbijdrage

  Het beleid deelnemersbijdrage wordt vastgesteld voor de periode 2016-2019 en wordt in 2019 geëvalueerd.

  Voor het Beleid Deelnemersbijdrage 2016 - 2019 klikt u hier.

 • Naar welk rekeningnummer

  U kunt uw deelnemersbijdrage overmaken op rekeningnummer: NL06 TRIO 0197 615 120 t.n.v. Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn

 • ANBI

  Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor zijn uw jaarlijkse deelnemersbijdrage en eventuele overige giften aftrekbaar voor de belasting.

 • Periodieke schenking

  Een periodieke schenking betekent dat u zich middels een schriftelijke overeenkomst verplicht om minimaal 5 jaar een vast bedrag te schenken. Het voordeel hiervan is dat uw schenking volledig aftrekbaar is voor de belasting, aangezien er geen minimale of maximale schenkdrempel geldt.

  Wilt u gebruik maken van een periodieke schenking, dan kunt u dit formulier uitprinten, invullen en naar de administratie sturen: Administratie Aquamarijn, t.a.v. F. Hirth, Onder de Linden 21-9, 6822 KG  Arnhem.

Stichting ontwikkeling therapeuticum Aquamarijn

Verantwoording

Het bestuur hecht eraan om de besteding van de deelnemersbijdrage inzichtelijk te verantwoorden aan alle patiënten en belanghebbenden.
Dat zijn wij ook verplicht vanwege de ANBI-status van de Stichting (www.anbi.nl).

Naast de formele verantwoording worden patiënten en andere belanghebbenden ieder jaar uitgenodigd voor een toelichting op de jaarrekening.

De ANBI-status betekent dat u uw bijdrage (waaronder de jaarlijkse deelnemersbijdrage) bij uw belastingopgave kunt aftrekken als gift.

 • Naam en vestiging

  Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn

  Onder de Linden 21 - 9
  6822 KG Arnhem

  RSIN-nummer: 8199.83.500

 • Statutaire doelstelling

  Artikel 2 ------------------------------------------------------------------------------

  De stichting heeft ten doel ten dienste van het algemeen belang in de gemeente Arnhem en omgeving het bevorderen en het doen verwezenlijken, zulks in de ruimste zin van het woord, van het optimaal functioneren van het Therapeuticum, alwaar de Antroposofische Geneeskunst door huisartsen/therapeuten en medische specialisten wordt beoefend en verder ontwikkeld naar de inzichten van Dr. Rudolf Steiner en Dr. Ita Wegman, binnen de samenhang van de Nederlandse gezondheidszorg en voorts het verrichten van al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het doen realiseren van een gezonde economische basis, waarop het Therapeuticum in zijn totaal kan bestaan;
  • Het fungeren als rechtspersoon ten behoeve van het Therapeuticum. Deze mogelijke verhoudingen van juridische aard kunnen zowel extern als intern zijn.
  • Het bevorderen van de mogelijkheid tot het volgen van een studie van de Antroposofische Geneeskunst door artsen/therapeuten, verbonden aan het Therapeuticum;
  • Het meedenken en meekijken naar de bedrijfsvoering van Therapeuticum Aquamarijn;
  • Het proberen te vergroten van de naamsbekendheid van het Therapeuticum in Arnhem en omstreken.
 • Bestuurssamenstelling 2018

  Het bestuur van Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn was per 31 december 2018 als volgt samengesteld:

  Namens patiënten

  • Anne Veenstra; voorzitter, geestelijk verzorger
  • Liesbeth de Bruijn; secretaris, antroposofisch verloskundige en lactatiekundige
  • Rob Palant; penningmeester
  • Gerard Jager; bestuurslid

  Namens artsen/therapeuten

  • Jolanda Markink; verpleegkundige vanuit antroposofie, uitwendig therapeut, badtherapeut
  • Andrea Wellenstein; euritmie therapeut
 • Beloningsbeleid

  De bestuursleden krijgen geen onkosten vergoeding.
  Zij verrichten vrijwillig diensten voor zowel Stichting Beheer -en Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn.
  De bestuursleden worden bij voorkeur geworven uit eigen patiënten kring en geselecteerd vanuit het gehele team van Therapeuticum Aquamarijn.

  • Beide Stichtingen maken op 31 december 2018 gebruik van de diensten van een administratief financieel medewerker. Deze medewerker wordt op detacheringsbasis voor 5 uur per week ingezet. De beloning is cf. de CAO huisartsenzorg.
  • Beide Stichtingen maken op 31 december 2018 gebruik van de diensten van een interim coördinator. Beloning is conform uurtarief.
 • Uitgeoefende activiteiten 2017
  • afstemming tussen en met patienten, artsen en therapeuten
  • initiëren programma scholing en ontwikkeling patiënten
  • faciliteren therapiefonds t.b.v.  patiënten die therapieën niet (volledig) kunnen betalen
  • bijdrage aan kennismakingsavonden nieuwe patiënten
  • faciliteren van diverse bijeenkomsten voor patiënten, artsen en/of therapeuten
  • bijdragen aan landelijke netwerken t.b.v. belangenbehartiging antroposofische gezondheidszorg
  • faciliteren van diverse activiteiten van het team van artsen en therapeuten
 • Financiële verantwoording

  De financiële Jaarverslagen van de Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn vindt u hier.

Uitgangspunt

‘De deelnemersbijdrage is een uitdrukking van de medeverantwoordelijkheid van patiënten voor enerzijds het Therapeuticum als geheel; en anderzijds voor de eigen gezondheid en genezing. Door patiënt te worden bij Aquamarijn spreekt de patiënt hiertoe zijn/haar bereidheid uit.’