Over ons

Therapeuticum Aquamarijn

Therapeuticum Aquamarijn heeft een bijzondere geschiedenis. Een groep Arnhemse bewoners stond in 1978 aan de basis: hun wens was een gezondheidscentrum  op antroposofische grondslag. Op hun initiatief is Gerard Rotteveel in 1979 als huisarts gestart met een antroposofische praktijk.

Antroposofie

De antroposofie is een belangrijke inspiratiebron van de medewerkers van Therapeuticum Aquamarijn. Antroposofie is de naam van een geestelijke stroming die in het begin van de 20e eeuw ontstond. Dr. Rudolf Steiner (1861-1925) is haar grondlegger en inspirator. Het woord is samengesteld uit twee Griekse woorden: “antropos” (mens), en “sophia” (wijsheid). Het woord  betekent daarmee: wijsheid van de mens. De antroposofie kijkt naar de wereld, de hele schepping en dus niet alleen naar de mens. Zij richt zich op de niet zintuigelijk waarneembare werkelijkheid,naast de wereld die we zintuigelijk kunnen waarnemen. De antroposofie erkent en werkt met de verworvenheden van het natuurwetenschappelijk onderzoek, en beoefent daarnaast actief “geestenwetenschappelijk onderzoek”.

Antroposofie heeft sinds haar ontstaan een maatschappelijke impact gehad, waarvan de bekendste zijn het Vrije School onderwijs, de biologisch dynamische landbouw, de zorg voor mensen met een beperking (de heilpedagogie) en de gezondheidszorg. Ook het denken over een rechtvaardiger en menswaardiger samenleving door het gedachtengoed van Rudolf Steiner geïnspireerd, zichtbaar in bijvoorbeeld de Triodosbank en andere maatschappelijke initiatieven.

Naast deze maatschappelijke activiteiten inspireert de antroposofie tot het gaan van een individuele innerlijke scholingsweg, een geestelijke oefenweg. De mens wordt gezien als een zich ontwikkelend wezen, als een geheel van lichaam, ziel en geest .

Om de ontwikkeling van de mens en de wereld te begrijpen, zijn karma en reïncarnatie essentiële begrippen in de antroposofie

Antroposofische geneeskunst 

De antroposofische geneeskunst is een aanvulling en verdieping van de reguliere geneeskunde. Artsen en therapeuten hebben de reguliere opleiding op hun vakgebied gevolgd, en zich daarnaast voor dat vakgebied geschoold vanuit de antroposofie, in de geesteswetenschappelijke inzichten zoals die zijn beschreven door Rudolf Steiner. Deze inzichten ontwikkelde hij in nauwe samenwerking met Ita Wegman, een nederlandse arts.

De reguliere geneeskunde benadert  een ziekte bij voorkeur als een fysisch-chemische proces, dat in een genezingsproces beïnvloed kan worden. Dan wordt de mens primair gezien als een materiële verschijning, die volgens de natuurwetenschappelijke methode te beschrijven is. Ondanks de duidelijke verworvenheden van deze benadering geneeskunde, gaan veel manieren om ziekte te begrijpen - en daarop gebaseerde therapieën - door deze blik verloren.

De antroposofische geneeskunst breidt de reguliere geneeskunde uit door de psychische en geestelijke behoeftes van de mens erbij te betrekken.Dat betekent dat de therapeutische maatregelen niet alleen aan lichamelijke standaarden worden opgehangen, maar aangepast worden aan de individuele behoeftes van de patiënt ..

Ziektes kunnen gezien worden als weliswaar pijnlijke ontwikkelingskansen in het leven van de patiënt.  Om deze kansen te kunnen benutten heeft de patiënt hulp, ondersteuning en begeleiding nodig. In de antroposofische geneeskunde bestaat hiervoor een breed scala aan aanvullende begeleiding. Bijvoorbeeld plantaardige, homeopathische en antroposofische medicijnen. Daarnaast bestaan er een aantal speciaal ontwikkelde therapieën: verpleegkunde, voedingskunde, kunstzinnige therapie (muziek, beeldend), euritmietherapie, fysiotherapie, spraaktherapie. Doel van de therapieën is de gezondmakende krachten van de mens, op lichamelijk, psychisch en geestelijk gebied,  te activeren en te ondersteunen. Van wezenlijk belang daarbij is, dat de patiënt zelf actief meewerkt aan dit proces van weer gezond worden.

Jaarverslag 2014-2016 Kengetallen en ontwikkelingen Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2010